Общи условия

Дата на последна актуализация: 2021-10-07

Използвани термини:

  • www.insectcontrol.bg (също може да се нарича: „ние“, „нас“, „услуга“, „нашият сайт“, „нашият уебсайт“, „този уебсайт“, „www.insectcontrol.bg“ … ) Повече информация за нашата организация можете да намерите на страницата „за нас“, ако такава съществува)
  • Лично идентифицираща информация (наричана още: “PII”. Тя може да включва, но не само: име, имейл, номер, адрес …)
  • Условия за ползване (също може да се наричат: „Условия“, „Общи условия“;)

Въведение

Настоящите Общи условия, написани на тази страница, ще бъдат приложени изцяло и ще повлияят на използването на нашия уебсайт. Използвайки нашия уебсайт, вие се съгласихте да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате нашия уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези условия. Вашият достъп и използване на Услугата зависи от приемането и спазването на настоящите Условия. Настоящите условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват нашата услуга. Неразрешеното използване на този уебсайт може да породи иск за обезщетение и/или да бъде престъпление. Въпреки че някои потребители може да не знаят английски език или по други причини не могат да прочетат тези условия, всички потребители все още са ограничени от тези условия.

Ограничение на отговорността

В никакъв случай ние, нито някой от неговите служители, директори и служители, няма да носим отговорност за всичко, произтичащо от или по някакъв начин свързано с използването на нашия уебсайт, независимо дали такава отговорност е по договор. Ние, включително нашите служители, директори и служители, не носим отговорност за непряка, последваща или специална отговорност, произтичаща от или по някакъв начин, свързана с използването на нашия уебсайт. Използването на каквато и да е информация или материали на този уебсайт е изцяло на ваш собствен риск, за който ние не носим отговорност. Ваша собствена отговорност е да гарантирате, че всички продукти, услуги или информация, достъпни чрез този уебсайт, отговарят на вашите специфични изисквания.

Нито ние, нито трети страни предоставяме никаква гаранция или гаранция за точността, навременността, производителността, пълнотата или годността на информацията и материалите, намерени или предложени на този уебсайт за конкретни цели. Потвърждавате, че такава информация и материали могат да съдържат неточности или грешки и ние изрично изключваме отговорност за всякакви такива неточности или грешки в максимално допустимата от закона степен.

Права на интелектуална собственост

Освен съдържанието, което притежавате, съгласно настоящите Условия, ние и/или нашите лицензодатели притежаваме всички права на интелектуална собственост и материали, съдържащи се в нашия уебсайт, освен ако не е отбелязано различно в конкретни случаи на нашия уебсайт.

Нашата услуга и нейното оригинално съдържание, функции и функционалност са и ще останат изключителна собственост на нас и нашите лицензодатели.

Вие получавате ограничен лиценз само за целите на разглеждане на материалите, съдържащи се на нашия уебсайт.

Този уебсайт съдържа материали, които са собственост или лицензирани за нас. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайн, оформление, външен вид, външен вид и графики. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с известието за авторски права, което е част от тези условия.

Ограничения

Изрично сте ограничени от всичко изброено по-долу:

  • Публикуване, продажба, подлицензиране и/или по друг начин комерсиализиране на всеки наш материал в други медии;
  • Публично изпълнение и/или показване на всеки наш материал за търговски цели
  • Използване на нашия уебсайт по всякакъв начин, който може да ни повлияе отрицателно или да навреди на нашия сайт
  • Използване на нашия уебсайт по всякакъв начин, който влияе върху достъпа на потребителите до нашия сайт
  • Участие в извличане на данни, събиране на данни, извличане на данни или всяка друга подобна дейност във връзка с нашия сайт или услуги, освен ако не даде специално разрешение от нас предварително

Достъпът до определени области на нашия уебсайт е ограничен и ние можем допълнително да ограничим достъпа на клиентите до всякакви части на този уебсайт по всяко време по абсолютно усмотрение. Всеки потребителски идентификатор и парола, които може да имате за този уебсайт, са поверителни и вие също трябва да поддържате поверителност.

Няма гаранции

Нашият уебсайт е предоставен “такъв, какъвто е”, с всички грешки и ние не изразяваме никакви заявления или гаранции от какъвто и да е вид, свързани с нашия уебсайт или материалите, съдържащи се на нашия уебсайт. Също така нищо, съдържащо се на този уебсайт, не трябва да бъде тълкувано като съвет. Използвате нашата услуга на свой собствен риск.

Вашето съдържание

В настоящите условия „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео, текст, изображения или друг материал, който решите да показвате на този уебсайт. Показвайки Вашето Съдържание, вие ни предоставяте неизключителна, неотменяема в световен мащаб лицензия с подлицензия за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всякакви и всички медии, но в съответствие с нашата „Политика за поверителност“.

Вашето съдържание трябва да бъде ваше и не трябва да нарушава правата на трети страни. Ние си запазваме правото да премахнем всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предизвестие.

Ако нашият уебсайт включва онлайн магазин или продава нещо, може да има допълнителни условия, които не могат да бъдат отменени и трябва да прочетете това (ако има такова) на нашия уебсайт.

Профили

Ако нашият уебсайт или услуга позволява създаването на акаунти и вие създавате акаунт при нас, трябва да предоставите информацията, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това е нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на профила Ви в нашата Услуга.
Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всички дейности или действия под вашата парола, независимо дали паролата ви е в нашата Услуга или услуга на трета страна.
Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, когато разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на вашия акаунт.

Обезщетение

По този начин вие обезщетявате в пълна степен нашия уебсайт от и срещу всички и/или всички задължения, разходи, искания, причини за действия, щети и разходи, възникнали по някакъв начин, свързани с нарушаването на някоя от разпоредбите на настоящите условия.

Отделимост

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се установи като невалидна съгласно някое приложимо законодателство, тези разпоредби ще бъдат премахнати, без да се засягат останалите разпоредби тук.

Промяна на условията

На нашия сайт е разрешено да преразглежда настоящите Условия по всяко време, както сметне за добре, и като използвате нашия уебсайт, се очаква да преглеждате тези Условия редовно. Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се установи като невалидна съгласно някое приложимо законодателство, тези разпоредби ще бъдат премахнати, без да се засягат останалите разпоредби тук.

Възрастово ограничение

Нашият уебсайт е насочен предимно към хора на 18 -годишна възраст и навсякъде, където нашият уебсайт включва съдържание, което не трябва да се използва от непълнолетни или лица под 18 -годишна възраст (независимо от местните закони и разпоредби на посетителя или международни разпоредби), ние не не позволявам на тези хора да използват нашия уебсайт.

Задание

Имаме право да прехвърляме, прехвърляме и възлагаме на подизпълнители своите права и/или задължения съгласно тези Условия без никакво уведомление. Нямате обаче право да възлагате, прехвърляте или възлагате на подизпълнители някое от вашите права и/или задължения съгласно настоящите Условия, освен ако не ви дадем разрешението.

Цялостно споразумение

Настоящите условия представляват цялото споразумение между нашия сайт и вас във връзка с използването на нашия сайт и отменят всички предишни споразумения и разбирания.

Приложимо право и юрисдикция

Тези условия (или всеки договор за закупуване на стоки от този сайт и всеки спор във връзка с такъв договор) ще се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на държавата по местоживеене на организацията, а вие се подчинявате на изключителна юрисдикция на държавните и федералните съдилища, намиращи се в нашата страна, за разрешаване на всякакви спорове. Неуспехът ни да наложим някое право или разпоредба на настоящите Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на тези условия ще останат в сила.

Допълнителни условия

В зависимост от вашите дейности, когато посещавате нашия уебсайт, може да се наложи да се съгласите с допълнителни условия, представени на конкретната страница, която ще използвате.

Прекратяване

Имаме право да прекратим или ограничим достъпа до нашата Услуга без предизвестие или отговорност по каквато и да е причина.
Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да преживеят прекратяването, продължават да преживяват прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността. При прекратяване правото Ви да използвате Услугата незабавно ще престане. Ако искате да прекратите профила си, можете или да ни уведомите за това, а също така можете просто да преустановите използването на Услугата.

Връзки към външни сайтове

Нашият сайт може да съдържа връзки към външни сайтове, които не се управляват от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Ако желаете, можете да прегледате Условията на всеки сайт, който посещавате. Ние нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтове, продукти или услуги на трети страни.

Промени в тези условия

Настоящите Условия заменят и заменят всички предишни споразумения, които можем да имаме между нас относно Услугата. Въпреки че повечето промени вероятно ще бъдат незначителни, ние си запазваме правото да променяме тези условия от време на време, по наша преценка. Ще публикуваме тези промени на тази страница, така че насърчаваме посетителите често да проверяват тази страница за всякакви промени. Продължаващото Ви използване на този сайт след всяка промяна в Условията ще представлява Вашето приемане на такава промяна.

Бисквитки

В повечето случаи нашият сайт използва бисквитки. Прочетете повече на нашата страница „Политика за бисквитките“, ако се интересувате от темата.

Информация за контакт

Ако имате въпроси относно тези условия или смятате, че тук има грешка, свържете се с нас чрез различни методи, посочени на страницата „Свържете се с нас“ .